Home...
1.10.2014

תיבה דומעל
תודוא
תושדח
םישדח םידוקיר
ישדוחה רקסה
תושקבו תורעה
םידוקירל גוז ינב
םימוליצ תניפ
ןודיחה


:האבה הדקרהה

יעיבר םוי
תרשבמ ס``נתמ
2 תפקרה
ןויצ תרשבמ
 
ראודה תבותכ תא וסינכה
ולבקו םכלש ינורטקלאה
םיפטוש םינוכדע  הכליז דוד םע תויעובש תודקרה  
ינש םוי
םרכה תיב ,137 לצרה 'דש ,ויז ס``נתמ לש טרופסה םלוא
; תורוש+םיינוניב-19:15 ; םיליחתמ-18:00
תוגוז-22:30 ; םימדקתמ-21:00
ישילש םוי
םרכה תיב ,ןילי דוד ש''ע הללכמה
דומיל - 19:30 ;םינוניבל לגעמ ידוקירב הרשעה - 18:00
;םימדקתמלו םינוניבל תוגוז ידוקיר - 20:45 ;תוגוז ידוקיר
תוגוז ידוקיר - 23:00 ;לגעמ ידוקיר - 22:00
 ןאכ ץחל העגהל הנווכהל 
יעיבר םוי
ןויצ תרשבמ ,2 תפקרה ,תרשבמ ס``נתמ
;םימדקתמ-21:45 ;םיינוניב-20:30 ;תוגוז דומיל-19:30
תוגוז ידוקיר-23:30
  תושדחה  

  שדוחה לש םירחבנה םידוקירה  
:םילגעמ ידוקיר
רמתיא תבהא .1
לבזיא .2
םירוכישה תמיענ .3
חרזמה ילג .4
םשגה תא .5

:תוגוז ידוקיר
תועמדה קחשמ .1
תיליל הבהא .2
םיכרדה תמוצ .3
הפק תיבב םיבשוי .4
יתבהא םדב .5

!עיפשהל ידכ ןאכ ץחל

אישנה תיבל סנכנ דחא יסרפ
 
  :החידב