Home...
25.6.2016

תיבה דומעל
תודוא
תושדח
םישדח םידוקיר
ישדוחה רקסה
תושקבו תורעה
םידוקירל גוז ינב
םימוליצ תניפ
ןודיחה


:האבה הדקרהה

ינש םוי
לש טרופסה םלוא
ויז ס''נתמ
תיב137, לצרה 'דש
םילשורי ,םרכה
 
ראודה תבותכ תא וסינכה
ולבקו םכלש ינורטקלאה
םיפטוש םינוכדע  הכליז דוד םע תויעובש תודקרה  
ינש םוי
םרכה תיב ,137 לצרה 'דש ,ויז ס``נתמ לש טרופסה םלוא
; תורוש+םיינוניב-19:15 ; םיליחתמ-18:00
תוגוז-22:30 ; םימדקתמ-21:00
ישילש םוי
םרכה תיב ,ןילי דוד ש''ע הללכמה
דומיל - 19:30 ;םינוניבל לגעמ ידוקירב הרשעה - 18:00
;םימדקתמלו םינוניבל תוגוז ידוקיר - 20:45 ;תוגוז ידוקיר
תוגוז ידוקיר - 23:00 ;לגעמ ידוקיר - 22:00
 ןאכ ץחל העגהל הנווכהל 
יעיבר םוי
ןויצ תרשבמ ,2 תפקרה ,תרשבמ ס``נתמ
;םימדקתמ-21:45 ;םיינוניב-20:30 ;תוגוז דומיל-19:30
תוגוז ידוקיר-23:30
  תושדחה  

  שדוחה לש םירחבנה םידוקירה  
:םילגעמ ידוקיר
רמתיא תבהא .1
לבזיא .2
םירוכישה תמיענ .3
חרזמה ילג .4
םשגה תא .5

:תוגוז ידוקיר
תועמדה קחשמ .1
תיליל הבהא .2
םיכרדה תמוצ .3
הפק תיבב םיבשוי .4
יתבהא םדב .5

!עיפשהל ידכ ןאכ ץחל

התשמ השוע יסרפ- ?םירופ סנ והמ
 
  :החידב